tourr 1.2.0

tourr 1.1.0

tourr 1.0.2

tourr 1.0.1

tourr 1.0.0

tourr 0.6.18

tourr 0.6.17

tourr 0.6.16

tourr 0.6.15

tourr 0.6.14

tourr 0.6.13

tourr 0.6.12

tourr 0.6.11

tourr 0.6.10

tourr 0.6.9

tourr 0.6.8

tourr 0.6.7

tourr 0.6.6

tourr 0.6.5

tourr 0.6.4

tourr 0.6.3

tourr 0.6.2

tourr 0.6.1

tourr 0.6.0

tourr 0.5.6